Gəlin, müzakirə edək! / Araşdırma

Dost və yoldaş

Gülçin | 19-08-2015, 13:30
3 612 14Hər bir insan yaşadığı cəmiyyətdə təbii olaraq, kimlərləsə dostluq edir, gediş-gəliş əlaqələri yaradır və səmimi münasibətlər bərqərar edir. O, əlaqə yaratdığı şəxslərlə fikir mübadiləsi edir, qarşılaşdığı çətinliklərdə onlarla məsləhətləşir, özünün və onların ehtiyaclarının aradan qaldırılmasında müxtəlif tədbirlərə əl atır. Nəhayət onlara lazımı köməklik göstərir.

İslam dininin dostluq əlaqələrinin bərqərar olunmasına və dostlar arasında səmimiyyətin güclənməsinə böyük əhəmiyyət vediyi haqda əvvəlki dərslərimizdə söhbət açdıq. Qurani-Kərimin bir çox ayələrində və Əhli-beytdən (ə) nəql olunmuş hədis və rəvayətlərdə dəfələrlə bu mətləbə toxunulmuş və bu haqda dəyərli məsləhətlər verilmişdir.

 

Әli (ə) bu haqda buyurur: Dostu, sirdaşı olmayan kəslər heç nə əldəetməmişlər.
«Dostlar müxtəlif bədənlərdə vahid ruhdurlar».

 

Lakin islam, dostluğa ləyaqəti olmayan şəxslərlə dostluq etməyi məsləhət görmür. Yaxın dost insana yaxın qohumlardan daha yaxın olduqda təbii ki, ona başqalarından daha çox təsir göstərəcəkdir.

Peyğəmbər (s) buyurur: İnsan, dostunun dinində olur. Elə isə kiminlədostluq etdiyinizə diqqət yetirin. Yəni, insan dostluq etdiyi şəxsin təsiri altına düşür. Bəzən onun müsbət xüsusiyyətlərindən bəhrələnir, bəzən də mənfi xüsusiyyətlərindən zərər çəkir.

İnsanları dostluq etdiyi şəxslərlə tanıyın. Çünki hər bir şəxs xoşuna gəldiyi kəslərlə dostluq edər.

Әli (ə) buyurur: Hər bir adam öz səviyyəsində olan şəxslərə doğru meyl edir.

Әli (ə) buyurur: Yaxşı insanlarla yalnız özləri kimi əməli-saleh şəxslər, fasiq və nadanlarla da günahdan çəkinməyən kəslər dostluq edər.

Nəql olunmuş rəvayətlərin məzmunundan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hər bir insan özünə dost və yoldaş seçdiyi zaman hər şeydən əvvəl onun kimliyinə və xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməlidir.

Bu dərsimizdə Quran ayələrindən və Məsum imamlardan (ə) nəql olunmuş rəvayətlərdən istifadə edərək dostluğa seçilən şəxslərin ən başlıca xüsusiyyətləri haqda söhbət açacağıq.

Növbəti dərsimizdə isə kimlərin dostluğa layiq olmadıqları haqda danışacağıq.

1.Allah-taala Qurani-Kərimdə iki yerdə daim Onu yad edən kəslərlə dostluq etməyi tövsiyə edir: «[Ya Rəsulum!] Rəbbinin camalını diləyərək səhər-axşam Ona dua edənləri yanından qovma...» 

«Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərləbirlikdə özünü səbrli apar [nəfsini qoru]...»

2. Peyğəmbər (s) alicənab şəxslərlə dostluq etməyi tövsiyə edərək buyurur:İnsanların ən xoşbəxti o kəsdir ki, alicənab şəxslərlə əlaqə saxlamışolsun.  

3. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s) təqvalı və pəhrizkar insanlarla yoldaşlıq etməyi tövsiyə edir: «O kəslərlə dostluq edin ki, onları görməklə Allahı yada salasınız və onların söylədikləri şeylər və gördükləri hər bir işsizlərə axirəti xatırlatsın».

4. İmam Həsən Әskəri (ə) imam Səccaddan (ə) nəql etdiyi hədisdə insanların tanınması üçün lazım olan meyarları ətraflı izah edir. İnsanların xüsusiyyətlərini tanımaq üçün bu meyarlar olduqca lazım və faydalıdır.

İmam Zeynəlabidin (ə) buyurur: İnsanların zahiri davranışlarında təvazökarlıq, zahidlərə xas olan davranış gördükdə onlara məftun olmayın. Çünki, insanların bir çoxu aciz, qorxaq və zəif iradəli olduqları üçün haram mal yeyər və mümkün qədər çox dünya malıəldə etmək istəyər. Bunun üçün də camaatı aldatmaq məqsədilədinlərindən tələ kimi istifadə edər və bir çoxlarını öz zahiri rəftarları ilə özlərinə cəlb edərlər. Qarşılaşdıqları bütün haram işləri bacardıqları qədər yerinə yetirər və haram bataqlığında qərq olarlar.İnsanların haramdan göz yummaları da sizləri aldatmasın. Çünki, insanların nəfsani istək və tələbləri bir-birlərindən fərqli olur.İnsanların bir çoxu bəzən haram yeməkdən çəkinsələr də lakin nəfsləri onları digər günahlara vadar edər və bu yolla harama düçar olarlar. Onların bütün bunlardan da çəkindiklərini görüb hansıəqidəyə yiyələndiklərini bilməyincə, yenə də onlara aldanmayın. Çünki, insanların bir çoxu haram işlərdən çəkinsələr də, sağlam əqidəvə təfəkkür tərzinə yiyələnməzlər. Bu səbəbdən də islah olmaqəvəzinə bir çox hallarda nadanlıq üzündən haqq yoldan uzaq düşərlər. Onların sağlam əqidəyə yiyələndiklərini görüb yenə dəaldanmayın. Baxın görün onlar öz nəfslərinə qalib gələ bilmişlər, ya nəfsləri onları özünə əsir etmişdir? Baxın görün onların təqva vəpəhrizkarlıqları batil əqidəyə hansı münasibət bəsləyir. Çünki, insanların bir çoxu həm dünya, həm də axirətlərini itirmişlər. Onlar batil hakimiyyətin sərvət və halal nemətlərdən üstün olduğunu güman edərək, dünyanı dünyaya xatir tərk etmişlər və bu ayəyəəsasən — «Onlara "təqvalı olun” deyildikdə təkəbbür onları günaha sürükləyir. Cəhənnəm onların məskəni olacaqdır. Ora necə də pis yerdir». Onlar gecənin zülmətində heç nəyi görmədən zəlalətə doğru gedərlər və ilk batil istəkləri onları uçuruma sürükləyər. Allah-taala da onları tövbə edib təqvalı olmadıqları təqdirdə, haqdan uzaq düşüb tüğyan etməkdə köməklik edər. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın haramını halal, halalını da haram edər.

Onlar istədiklərinə nail olduqda (yüksək məqama çatdıqda) dinlərini nə qədər itirsələr də heyflənməzlər. Onlar Allahın qəzəbinə gələn, Onun lənət etdiyi və [axirətdə] böyük əzaba düçar edəcəyi kəslərdir.

Lakin kamil insan o kəsdir ki, bütün istək və arzuları Allahın əmrinətabe olmuş olsun. Bütün istedad və bacarığını Allahın razılığını əldəetmək üçün sərf edər. O haqq yolunda bütün çətinliklərə sinəgərməyi hər şeydən üstün tutar və bilir ki, haqq yolunda çətinliklərədözüb sinə gərmək onu əbədi nemətə [axirət dünyasına] hidayət edəcəkdir.

Bir çox nəfsani istəklər isə onu sonu bilinməyən əzaba sürükləyəcəkdir. Belələri insanların ən təqvalı və ən xeyirlisidir. Onların tutduqları yolu gedin və onların vasitəsilə Allaha təvəssül edin. Çünki, Allah onların dualarını geri qaytarıb arzularını nakam qoymur».

Göründüyü kimi imam Səccad (ə) zahiri davranışı, günah və haram şeylərdən çəkinməyi həqiqi təqva sahibinin və kamil insanın tanınması üçün əsas meyar hesab etmir. Yeganə meyar varsa, o da insanın nəfsani istəklərinə qalib gəlib, günah və Allahın haram etdiyi şeyləri özünə haram etməsi, Onun razılığını əldə etmək üçün haqq yolunda bütün çətinliklərə sinə gərməsidir. Bu işdə nümunəvi və yollarını davam etdirməli şəxslər varsa, o da məhz bu xüsusiyyətlərə malik olan kəslərdir.

5. Peyğəmbər (s) başqa bir hədisdə yoxsullar və hikmət sahibləri ilə yoldaşlıq etməyi tövsiyə edir: [Bilmədiklərinizi] alimlərdən soruşun və hikmət sahibləri ilə ünsiyyətdə olub yoxsullarla həmsöhbət olun.

Başqa bir hədisdə Әli (ə) buyurur: Hikmət sahibləri ilə yol yoldaşı, alimlərlə həmsöhbət olun. Dünyadan uzaq olun ki, cənnəti özünüzəməskən edəsiniz.

Ən çox xeyir və dəyərli məsləhətlər hikmət və düşüncə sahibləri ilə ünsiyyətdə olmaqla əldə olunur.

6. İmam Həsən Müctəba (ə) xütbələrinin birində öz səhabəsi Cünadə ibn Əbi Üməyyəyə baş ucalığı gətirəcək və onların vasitəsilə çatışmazlıqlarını aradan qaldıra biləcək şəxslərlə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edir:

Ünsiyyətdə olmaq istərkən o kəsləri özünə dost və yoldaş seç ki, onlarla dostluq etmək sənə vüqar və başıucalıq gətirsin. Onlara xidmət etdikdə şəxsiyyətini qiymətləndirsin, bir söz dedikdə söylədiklərini təsdiq edib, onlara xeyir əlini uzatdıqda yardım etsinlər. Hər hansı bir çatışmamazlığını gödükdə göz yumsun, gözəl rəftar və ya xüsusiyyət gördükdə isə qiymətləndirməyi bacarsın. Bir şey istədikdə səxavətli və əli açıq olsun, ehtiyac duyduğun, lakin ondan istəmədiyin şeyləri ixtiyarına qoysun və nəhayət [səndən] xoşagəlməz rəftar gördükdə inciməsin.

7. Həqiqi dostluq odur ki, dostlar bir-birlərinin eyb və nöqsanlarını gizlədib, qarşılıqlı olaraq müsbət xüsusiyyətlərindən bəhrələnə bilsinlər. Sadiq dostlar daim bir-birlərinin çətinliklərini aradan qaldırmağa çalışar və yalnız tərif, hörmət və ehtiram məqsədilə dostluq etməzlər.

İmam Baqir (ə) bu haqda buyurur: O kəslərlə dostluq et ki, səni ağladar, lakin xeyirini istər. Güldürüb aldatmaq istəyən şəxslərdən isə daim uzaq olmağa çalış. Bilin ki, tezliklə hamı Allaha tərəf qayıdacaq vəorada hər şeydən agah olacaqsınız.

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur:  Dostların arasında hamıdan çox sevdiyim o kəslərdir ki, eyb və nöqsanlarımı mənə hədiyyə etmiş olsun.

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş hədisdə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, verilən hədiyyələr insana sevinc bəxş etdiyi kimi, sadiq dostların bir-birlərinin eyb və nöqsanlarını xatırlamaları da onlara sevinc bəxş etsin. 

 

 


Nilay | 6 sentyabr 2016 23:34 | Status: Qonaq | Şərh: 0
Bir dostum olub indi dostu basqalaridi :((mene bu yaxinlarda diyirki niye meni axtarmirsan .Day demirki hex men seni hex caxt axtarmiram .Mende onu axtarmirim cunki o esl dost olsaydi duserdim yadina .Yazmagimi gozlemezdi ozu yazardi .Qelnim qirilib dostumnan .Ozde mene tesir eden nedi ? Mene kohne dost diyir .Elebil dostunda sroku kecmisi tezesi olur. worried
B.Fereh | 5 may 2016 13:41 | Status: Nəzarətçi | Şərh: 6 975
TWK..................
ESMERRi | 13 dekabr 2015 19:06 | Status: Brilliant user | Şərh: 5 378
Sitat: Girl
Eslinde , insan heyatda özü-özüyle dost olmalıdır. Ne qeder dostun olsada, yenede özünde öz yanında olmalısan. Çünki indiki zamanda esl dostlar yoxdur. Herzaman senin yanında ola bilmeyecekler. Here öz derdine yanır indi onun bununkine yox. Çoxda dost var nolsunki? Eleleri var insanı yarı yolda buraxır. Ona görede ilk önce hemişe özümüz özümüzle olmalıyıq!
dılay | 8 noyabr 2015 16:37 | Status: Brilliant user | Şərh: 8 183
Tewekkurler
Ay_Sun | 28 avqust 2015 11:15 | Status: Brilliant user | Şərh: 13 408
Sitat: bal peteyi
Heyatda bir tek dostum ,sirdasim. , guvendiyim var. O da anamdir.
Girl | 20 avqust 2015 16:39 | Status: Professional user | Şərh: 8 206
Eslinde , insan heyatda özü-özüyle dost olmalıdır. Ne qeder dostun olsada, yenede özünde öz yanında olmalısan. Çünki indiki zamanda esl dostlar yoxdur. Herzaman senin yanında ola bilmeyecekler. Here öz derdine yanır indi onun bununkine yox. Çoxda dost var nolsunki? Eleleri var insanı yarı yolda buraxır. Ona görede ilk önce hemişe özümüz özümüzle olmalıyıq!
Resube | 20 avqust 2015 11:04 | Status: VİP user | Şərh: 394
Sitat: Simruq
Ureyim isteyen derde yanan dostlarim var sukr ..

Allah deyməsin
SEVDA | 20 avqust 2015 08:13 | Status: Nəzarətçi | Şərh: 17 439
Bu deyimler evvelki insanlarçundu.indikilerin çoxsu ev yıxmaqla meşğuldur.Bir qızın en yaxın dostu anası ola biler ancaq...
Dəniz qızı | 19 avqust 2015 17:01 | Status: Brilliant user | Şərh: 8 017
Ay Gülçin xala 2 gündü hardasız?Gəlin də...
Elcin sangu........ | 19 avqust 2015 15:01 | Status: VİP user | Şərh: 631
menim dostum var onu o qeder cox istiyirem

Sitat: Elcin sangu........
menim dostum var onu o qeder cox istiyirem

hem sirdasim dostum qonsum
bal peteyi | 19 avqust 2015 14:50 | Status: Şərhçi | Şərh: 84
Heyatda bir tek dostum ,sirdasim. , guvendiyim var. O da anamdir.
Nilay | 19 avqust 2015 13:53 | Status: Qonaq | Şərh: 0
Ureyim isteyen derde yanan dostlarim var sukr ..
Sirli dunyam | 19 avqust 2015 13:44 | Status: Qonaq | Şərh: 0
tesekkurler